Regulamin sklepu - obowiązujący od 25.12.2014 (zwany dalej „Regulaminem”)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu)

1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną http://www.herbatakwitnaca.pl/ oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Internetowy sklep herbatakwitnaca.pl, oferujący sprzedaż wysyłkową herbat kwitnących, zestawów z herbatą kwitnącą oraz akcesoriów do jej parzenia (dalej łącznie: „Produkty”), zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przez Firmę Handlową ,, Herbata Kwitnąca’’ zarejestrowaną w Urzędzie Gminy w Dobroniu, REGON 100846372, tel.: +48 605 907563 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwaną dalej "Herbata Kwitnąca".

3. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej „Klientem”.

4. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów. 

II. Biuro sklepu Herbata Kwitnaca

Firma Handlowa Herbata Kwitnąca udziela telefonicznie Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu 605907563 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koszt połączenia z Firmą Herbata Kwitnąca wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Herbata Kwitnąca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:

a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu indywidualnego konta, utworzonych za pomocą iphone spy software, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności („Konto Klienta”);

2. W ramach Sklepu Herbata Kwitnąca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne. 

4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. 

5. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie. 

6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, usuwając samodzielnie Konto Klienta na stronie www.herbatakwitnaca.pl lub zgłaszając pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres Firma Handlowa ,,Herbata Kwitnąca’’ Małgorzata Łużyńska, ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 34c,95-082 Chechło Pierwsze, żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Klienta tj., adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Klienta. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu. 

7. Herbata Kwitnąca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie punktów: III. 10 i III. 11. Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Herbatę Kwitnącą umotywowane obiektywnymi względami. 

8. Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez FH Herbata Kwitnąca drogą elektroniczną (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Produkty znajdujące się w koszyku) można składać w szczególności telefonicznie pod numerem 0605907563  lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adres poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji / pytania. Herbata Kwitnąca rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Herbata Kwitnąca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie. 

9. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez Herbata Kwitnąca usług. 

10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Herbata Kwitnąca w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

11. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).


IV. Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty (dalej również: „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 8-16.

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.

b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy;

c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. 

d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.

e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

f. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez sklep Herbata Kwitnąca (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą. 

3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu. 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.

5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Herbata Kwitnącą do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez Klienta Produktów, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku problemów powstałych podczas realizacji Zamówienia, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenia ewentualnych zmian, Biuro sklepu Herbata Kwitnąca może skontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.

7. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

8. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem są określone na stronie każdego Produktu. 

VI. Dostawa produktów (sposób spełnienia świadczenia przez Herbata Kwitnąca)

1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia. 

2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Herbata Kwitnącą oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Herbata Kwitnącą, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Herbata Kwitnącą przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Herbata Kwitnącą przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 2 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce http://www.herbatakwitnaca.pl/wysyka.html.

3. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Produktu w zakładce Dostawa. 

4. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej wskazanych w zakładce http://www.herbatakwitnaca.pl/wysyka.html oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu (zakładka Dostawa).

VII. Sposób i termin zapłaty 

1. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki , jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej. 

2. Sklep udostępnia poniższe formy płatności:

a. Płatność „z góry” (online):
 Przelew elektroniczny;

b. płatność za pobraniem (przy odbiorze) - dostępna tylko na terenie Polski w przypadku wyboru dostawy Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie powyższego terminu Biuro Sklepu Herbata Kwitnąca skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży Produktów. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. 

VIII. Promocje

FH Herbata Kwitnąca może wprowadzić w ramach Sklepu okresowe promocje rozumiane jako szczególne warunki sprzedaży Produktów, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (dalej również: „Promocje”). W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

IX. Stosowana przez Herbata Kwitnąca procedura rozpatrywania reklamacji 

1. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. 

2. Na FH Herbata Kwitnąca ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. 

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Herbata Kwitnąca z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Herbata Kwitnąca z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Herbata Kwitnąca druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne. 

5. Herbata Kwitnąca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Herbata Kwitnąca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
- żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Herbata Kwitnąca jest zobowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. 

7. Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Herbata Kwitnąca usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Herbata Kwitnąca Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Herbata Kwitnąca dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres:

Firma Handlowa ,,Herbata Kwitnąca’’ Małgorzata Łużyńska.

ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 34c,

95-082 Chechło Pierwsze

9. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Herbata Kwitnąca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

10. Herbata Kwitnąca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wada przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

X. Adres, pod którym konsument może składać reklamacje dotyczące Produktów

Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu w szczególności listownie na adres:  Firma Handlowa ,,Herbata Kwitnąca’’ Małgorzata Łużyńska.

ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 34c,

95-082 Chechło Pierwsze lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Herbata Kwitnąca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania. 

XI. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy 

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. 

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Herbata Kwitnąca oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Herbata Kwitnąca druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ograniczenia to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:

. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia Firma Handlowa ,,Herbata Kwitnąca’’ Małgorzata Łużyńska.

ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 34c,

95-082 Chechło Pierwsze od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Herbata Kwitnąca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Herbata Kwitnąca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

6. Herbata Kwitnąca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Herbata Kwitnąca od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Herbata Kwitnąca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura). 

8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Herbata Kwitnąca, Herbata Kwitnąca  nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Herbata Kwitnąca zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Herbata Kwitnąca  do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Herbata Kwitnąca – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. 

10. Zwracane Produkty należy odesłać na następujące adresy:

w przypadku odesłania Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej jak i kuriera– na adres:
Firma Handlowa ,,Herbata Kwitnąca’’ Małgorzata Łużyńska.

ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 34c,

95-082 Chechło Pierwsze

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Herbata Kwitnąca w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty. 

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Herbata Kwitnąca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. 

XII. Brak prawa odstąpienia od umowy 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Herbata Kwitnąca jako administratora danych osobowych. 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia. 

3. Herbata Kwitnąca  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Herbata Kwitnąca.

5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówień Klienta, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sklep produktach i świadczonych usługach.

XIV. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: 

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do kasy” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta. 

XV. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.herbatakwitnaca.pl/regulamin.html  oraz w siedzibie firmy Handlowej Herbata Kwitnąca w Chechle Pierwszym przy ulicy 15 Pułku Piechoty wilków 34C. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf oraz *doc a także sporządzić jego wydruk. 

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. 

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

XVI. Postanowienia końcowe 

1. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. 

3. Herbata Kwitnąca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Herbata Kwitnąca wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Herbata Kwitnąca; 
b. konieczność dostosowania działalności Herbata Kwitnąca do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Herbata Kwitnąca  organu administracji publicznej lub 
- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Herbata Kwitnąca

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Herbata Kwitnąca;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Herbata Kwitnąca  spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Herbata Kwitnąca usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Herbata Kwitnąca dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Herbata Kwitnąca lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Herbata Kwitnąca określonych w Regulaminie. 

4. Herbata Kwitnąca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. 
5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Herbata Kwitnąca umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Herbata Kwitnąca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail. 

7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Herbata Kwitnąca a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Herbata Kwitnąca. 

8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Herbata Kwitnąca a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://www.herbatakwitnaca.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat [Firma Handlowa ,,Herbata Kwitnąca ‘’ ( Herbata Kwitnąca), ul. 15 Pułku Piechoty wilków 34C, 95-082 Chechło Pierwsze, Tel. +48605907563, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Kontakt

kontakt 37